Privacy Notice

A www.odex.hu (honlap) adatkezelője az ODEX Outdoor Expert Kft. (adatkezelő).

A honlap látogatásakor az érintett (felhasználó/érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat és kérheti a rá vonatkozó, adatkezelőnek átadott személyes adatokat géppel olvasható formátumban meagkapja (ha hozzájárulás, szerződésen alapul és automatizált az adatkezelés), ezentúl jogosult panaszt tenni.

A részletek lent.

Amennyiben bármely módon visszavonja a hozzájárulását a felhasználó az adatai kezeléséhez, az nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztató szerinti adatokat kezeli.

 

1. CÉGNÉV, CÉGADATOK

Felelős adatkezelő:

Cégnév: ODEX Outdoor Expert Kft.

Székhely: 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 64-66

Cégjegyzékszám: 01-09-904483

Adószám: 14453229-2-41

Képviselő: Szabó Henrietta ügyvezető

Telefonszám: 06 1 371 4436

Elektronikus levelezési cím (központi): info@odex.hu

 

A jelen tájékoztató célja a(z) ODEX Outdoor Expert Kft. (a továbbiakban: „Társaság” vagy „adatkezelő”) adatkezelési gyakorlatának és a vonatkozó szabályoknak rögzítése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények alapján. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

2. ADATKEZELÉS LEÍRÁSA

A.)  KAPCSOLATTARTÓI ADATOK:

Adatkezelő részéről a Partnerekkel kapcsolatot tartó személyek adatai (név, e-mail cím,beosztás) megtalálhatóak a honlapon, amely adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat Adatkezelő belső szabályzata és tájékoztatója (a továbbiakban: „tájékoztató”) tartalmazza.

 

B.)  REGISZTRÁLT (bejelentkezett) PARTNEREK ADATAI:

Adatkezelő Partnerei az alábbi adatok megadásával regisztrálhatnak a honlapon (ezen adatok tekintetében Adatkezelő munkavállalóinak admin-jogosultsága van):

 • adatkategória: felhasználónév, jelszó
 • adatkezelés módja: rögzítés, tárolás, törlés
 • adatkezelés jogalapja: a konkrét regisztrációhoz a Partner hozzájárulására van szükség – GDPR 6. cikk (1) a) pont
 • adatkezelés célja: partneri tájékoztatás (crwm rendszerhez hozzáférés) és meghatározott üzleti adatok megismerése a Felek megállapodásának megfelelően
 • adatok tárolásának előirányzott időtartama: adott Partner rendszerhasználatának (szerződés hatály) ideje

 

C.) FELHASZNÁLÓI ADATOK

Adatkezelő fenntart egy céges honlapot www.odex.hu elérhetőségen, amelyen cookie-t érintő adatkezelés történik, az alábbiak szerint:

Adatkezelés jogalapja:

 • Munkamenethez elengedhetetlen cookie: jogos érdek GDPR: 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 • Egyéb cookie:  Hozzájárulás – GDPR: 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adatkezelés módja: rögzítés, tárolás, törlés; statisztikai célú cookie esetén: továbbítás  is

A  Google Analytics működéséhez szükségesek a statisztikai célú cookie-k (www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu)

Érintettek kategóriája: bejelentkezett felhasználó, honlapra látogató

Cookie-k táblázat


3. ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése és kérdései tekintetében a fenti elérhetőségeken fordulhat adatkezelőhöz.

Egy hónapon belül adatkezelő tájékoztatja érintettet intézkedéseiről vagy annak elmaradása okairól (érintett panaszt tehet), ez a határidő 2 hónappal hosszabbítható, ha szükséges. Adatkezelő minderről tájékoztatja az érintettet. Az eljárás díjmentes (ha megalapozott és nem túlzó) és lehetőség szerint elektronikus.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az érintettek jogai különösen az alábbiak:

1.TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS (GDPR 12-15.cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (akár szóban is, azonosíthatóság esetén). Az értintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk különösen az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, kik ismerhetik meg az adatokat (címzett/címzetti kategória), az adatok tervezett tárolásának időtartama, jogai, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga stb.

 

2. HELYESBÍTÉS (GDPR 16.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult változtatni az adatait – regisztráló felhasználóknál -, egyéb esetben emailen kérheti az adatkezelőt a helyesbítésre, pontosításra.

 

3. TÖRLÉS – „Az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk), KEZELÉS KORLÁTOZÁSA (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy ha jogi kötelezettségeire vagy jogi igényei érvényesítéséhez/védelmére tekintettel az adatkezelőnek kezelnie kell az adatot.

Törlési kérelem beérkezése esetén első lépésben az adatkezelő beazonosítja az érintettet és a jogosultságát. A jogosulatlan kérésre megvalósuló törlés ugyanis adatvédelmi incidensre vezet. Amennyiben a törlési kérelem jogos és az adatkezelésnek olyan más jogalapja nincsen, amely alapján a törlést meg lehet vagy meg kell tagadni, a törlést valamennyi adatbázisban végrehajtja, és a törlési kötelezettségről mindazokat tájékoztatja, akikkel a személyes adatot közölte, kivéve, ha lehetetlen/aránytalan nehézségekbe ütköznek.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés ilyen korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4. TILTAKOZÁS (GDPR 21.cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5. ADATTOVÁBBÍTÁS (BELFÖLD)

Jogszabályban meghatározott esetben a jogszabály által adott felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más eljáró hatóság részére az érintett személyes adatait adatkezelő átadhatja.

 

6.ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez nem lehet mások jogaira/szabadságaira nézve hátrányos.

 

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

· Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki panaszt tehet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391-1400

Fax: +36 1 391-1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

· Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

· Bírósági jogorvoslat: Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye
(Magyarország) szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, de megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

· Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

4. KIK ISMERHETIK MEG AZ ÉRINTETTEK ADATAIT, CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

– A honlapon regisztráció nélkül elérhető adatok nyilvánosak.

– A regisztrált felhasználók regisztrációhoz szükséges adatait (felhasználónév) az admin-joggal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.

Adatkezelő részéről a Partnerekkel kapcsolatot tartó személyek adatai (név, e-mail cím,beosztás) megtalálhatóak a honlapon, amely adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat Adatkezelő belső szabályzata és tájékoztatója (a továbbiakban: „tájékoztató”) tartalmazza.  Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b). Az adatkezelés célja: a partnerekkel történő kapcsolattartás.

 

5. ADATFELDOLGOZÓ

 

TÍPUS ADATFELDOLGOZÓ ELNEVEZÉSE FELDOLGOZOTT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS LEÍRÁSA
IT-SZOLGÁLTATÓ TÁRSASÁG:

Highmoose Kft.

(Cégjegyzékszám:

01-09-956839;

Székhely:

székhely: 1124 Budapest, Kiss János altábornagy utca 55-59. C. ép. 1. lház 3. em. 19.;

kapcsolattartó: Ajtai Gábor Andor;

info@highmoose.com)

Cookiekkal kapcsolatos adatok kezelése törlés, tárolás, rögzítés, továbbítás, betekintés

 

6. ADATVÉDELMI INCIDENS

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, adatkezelő értesíti az érintettet a GDPR -ban meghatározottak szerint.

 

7. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI:

Az adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt köteles betartani a GDPR 5. cikkében felsorolt személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, vagyis a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvét, a célhoz kötöttség elvét, az adattakarékosság, a pontosság és a korlátozott tárolhatóság elvét, illetve az integritás és bizalmas jelleg megőrzésének elvét. Az adatkezelő akként jár el, hogy igazolni tudja a GDPR-nak megfelelést (elszámoltathatóság).

A biztonság fenntartása és az e rendeletet sértő adatkezelés megelőzése érdekében az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó értékeli az adatkezelés természetéből fakadó kockázatokat, és az e kockázatok csökkentését szolgáló intézkedéseket.

Adatkezelő mérlegeli az adatbiztonsági kockázat felmérése során a személyes adatok kezelése jelentette olyan kockázatokat – mint például a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés –, amelyek fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkhoz vezethetnek.

Adatkezelő partnereivel, munkavállaóival olyan szerződést köt, amelyben őket titoktartásra kötelezi. Ezen felül a magyar jogszabályok is védik az üzleti, gazdasági titkot.

 Annak érdekében, hogy az adatkezelő adatbiztonságot garantálja, a következő intézkedéseket alkalmazza különösen:

 1. jelszóval védett asztali számítógépek
 2. tűzfal alkalmazása, rendszeres informatikai karbantartás, ellenőrzés
 3. működő portaszolgálat, kártyás belépési rendszer
 4. nyilvántartások vezetése rendszeres felülvizsgálata, jogszabályi követelmények teljesülésének ellenőrzése
 5. felhasználó- és jogosultság kezeléssel
 6. napi biztonsági mentéssel
 7. fájl hozzáférés, törlés naplózásával
 8. az esetleges adatvédelmi incidensek rögzítése: fájlaudit-al, tűzfal naplózással.

 

 8. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során külső szolgáltatóval együttműködhet Google Analytics.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 1. ADATKEZELŐ (ODEX Outdoor Expert Kft.) JOGOS ÉRDEKÉNEK BEAZONOSÍTÁSA, LEÍRÁSA:
 2. AZ ÉRINTETT ÉRDEKEINEK, JOGAINAK, SZABADSÁGÁNAK BEAZONOSÍTÁSA:
  • érintett érdeke a honlap használata (látogató: meglévő nyilvános információ elérése; bejelentkezett felhasználó: crwm rendszer használata)
 3. MÉRLEGELÉS
  1. Ezen cookie nélkül nem működik a honlap.
  2. hogyan valósul meg:
a célhoz kötöttség? működéshez szükséges
adattakarékosság? nem kezel az adatkezelő a szükségesnél több adatot
korlátozott tárolhatóság? jogos érdek fennállásáig (munkamenet)
integritás elve? GDPR 25. cikk beépített és alapértelmezett adatvédelmi elv szerinti eljárás

 

Milyen biztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra, hogyan valósul meg az érintetti jogok gyakorlásának biztosítása?

Fenti tájékoztató szerint. Az adatokhoz kizárólag azok férnek hozzá, akiknek a munkájukhoz ez szükséges és arra jogosultak. Az adatok védelme érdekében a szükséges technikai intézkedéseket adatkezelő megteszi.

 

Eredmény: arányos

 

ODEX OUTDOOR EXPERT KFT.